Birthdays for Monday, Nov. 4, 2013

Happy birthday to Linda Kuntz, Blake Burkhart, and Shelby Meyer, all today.