Birthdays for Thursday, Aug. 29, 2013

Happy birthday to Geri Twardowski today.