Birthdays for Thursday, May 23, 2013

Happy birthday to Belinda Wetzell, Nicki Kolvi, Roger Inboden, Larry Baumgartner, and Bethany Ellis, all today.