Birthdays for Friday, Nov. 30, 2012

Happy birthday to Bob Wendt today.

Copyright © 2016 Northwest Herald. All rights reserved.