Birthdays for Tuesday, Nov. 20, 2012

Happy birthday to Sandy Pankhurst today.