Birthdays for Friday, Nov. 23, 2012

Happy birthday to Cimber Bartelt, 24, Lonnie Retherford, Donald Gray and Nancy Vogel, all today.